bj1111fube
현재 위치: » 뉴스 » ปฏิบัติ ตน อย่างไร ให้ ห่าง ไกล จาก โค วิด 19

ปฏิบัติ ตน อย่างไร ให้ ห่าง ไกล จาก โค วิด 19

번호 검색 :0     저자 :사이트 편집기     게시: 2020-03-31      원산지 :강화 된

เนื่องจาก สถานะ การณ์ โค วิด19 (코 비드 -19)ใน ปัจจุบัน ทวี ความ รุนแรง มาก ขึ้น ใน หลาย ๆ ประเทศ

ทาง บริษัท จึง ขอ แนะนำ วิธี การ ปฏิบัติ ตน อย่างไร ให้ ห่าง ไกล จาก เชื้อ ไวรัส นี้

1. หมั่น ล้างมือ หรือ เช็ด ด้วย แอลกอฮอล์

2. ไม่ อยู่ ใกล้ ชิด ผู้ ป่วย ที่ ไอ จาม

삼. หลีก เลี่ยง การ อยู่ ใน สถาน ที่ แออัด และ มี มลภาวะ เป็น พิษ

4. งด เดินทาง ไป ยัง พื้นที่ เสี่ยง โรค ระบาด

5. ไม่ นำ มือ มา สัมผัส ตา จมูก ปาก ถ้า ไม่ จำเป็น

6. ไม่ ใช้ สิ่งของ ร่วม กับ ผู้ อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้ว น้ำ ฯ ล

7. ส่ ว ม ใส่หน้ากาก อนามัย ทุก ครั้ง เมื่อ มี การ ออก ไป นอก สถาน ที่

ทาง บริษัท หวัง เป็น อย่าง ยิ่ง ว่า สถานการณ์ นี้ จะ ผ่าน ไป ได้ ด้วย ดี ทาง โรงงาน ที่ เซิ น เจิ้ น ได้ เปิด ตาม ปกติ แล้ว แต่ ใน ทุก กระบวนการ ผลิต
รวม ไป ถึง พนักงาน ทุก คน ต้อง ป ฎิ บั ติ ตาม กฎกระทรวง สาธารณสุข เพื่อ ป้องกัน การ แพร่ ระบาด อย่าง เคร่งครัด โดย ทุก คน ก่อน เข้า งาน ต้อง ตรวจ วัด อุ ณ ภูมิ ร่างกาย และ สวม ใส่หน้ากาก อนามัย ตลอด เวลา


ด้วย ความ ป รา ถ นาดี

광학 레이저


문의하기

추가 : 3 층 첫 번째 빌딩 WeiQun 산업 BaiHua 도로 Guangming 새로운 지구, 심천시, 광동성, 중국
전화 : + 86-755-23196457
전화 :+8613421341274
전자 메일 :manager@optic-tech.cn

문자 보내
English website : opticlaser.net

광학 기술 (심천) 유한 공사

더하다 : 3 층 첫 번째 빌딩 WeiQun 산업 BaiHua 도로 Guangming 새로운 지구, 심천시, 광 동성, 중국

빠른 링크

문의하기

전화 : + 86-755-23196457
전화 :+ 86-13421341274
이메일 :manager@optic-tech.cn

온라인 문의

저작권 2018 광 기술 (심천) 유한 회사